Positiv behandling av innstilling i Stortinget vedrørende finansiering av ambisiøse vekstselskaper

11. mars 2011

I går kveld ble sak om vridning av offentlige hjelpemidler for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial behandlet. Innleggene og replikkvekslingen i saken var svært positiv, og mye mer positiv enn hva som kunne forventes på forhånd.

Hele behandlingen av saken kan sees i Stortingets videoarkiv. Se fra (tid) 75:40 i videostrømmen for å se gjennomgangen av saken. Se fra (tid) 100:00 i videostrømmen for å se Ola Elvestuen sitt innlegg (hvor starten av teksten er vist under).

Se bakgrunnen for saken på Stortinget sine websider her.

Votering av saken:
Det voteres over forslag nr. 2, fra Venstre. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen snarest og senest i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2011 fremme forslag om tiltak som bedrer tilgangen på risikovillig kapital i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial, bl.a. ved å erstatte dagens landsdekkende etablererstipend med en PS-ordning.»

Komiteen hadde innstilt:
Dokument 8:47 S (2010–2011) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial – vedlegges protokollen.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling og forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen snarest mulig legge frem en bred vurdering av hvordan tilgangen på risikovillig kapital for SMB-bedrifter, særlig i oppstartsfasen, kan forbedres, og at Representantforslag 47 S (2010–2011) om å erstatte dagens landsdekkende etablererstipend med en PS-ordning blir del av en slik vurdering.»
Venstre har varslet at de støtter forslaget subsidiært.

Resultat av votering:
Forslaget fra Venstre ble med 55 mot 44 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.13.55)

Resultat av votering:
Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble innstillingen bifalt med 95 mot 4 stemmer.2 svar til Positiv behandling av innstilling i Stortinget vedrørende finansiering av ambisiøse vekstselskaper

[...] om vridning av offentlig finansiell støtte for vekstselskaper, som tidligere er skrevet om i denne bloggen, har gitt mange tilbakemeldinger. Et punkt som er gjennomgående hos flere av de som gir [...]

[...] “vridning av offentlige virkemidler for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial”, som tidligere har vært behandlet i Stortinget som et Dokument8-forslag, tatt [...]