Programfestet bedre kapitaltilgang for gründere

16. april 2013

Venstre programfestet en ordning for bedre kapitaltilgang for de mest lovende ambisiøse gründerne da de gikk inn for ordningen om forhåndskvalifiserte investorer på landsmøtet i helgen. Partiet vil jobbe for å realisere tiltaket i løpet av den neste fireårsperioden.

Bilde: Venstre

Den vedtatte ordningen giren vridning av offentlig finansiell støtte for vekstselskaper; fra stipendordninger til investeringer fra sterkt risikoavlastede kvalifiserte investorer. Dette gjøres for å bedre de finansielle forholdene for de beste ambisiøse vekstselskapene.

Ordningen skal fungere ved at inntil to år gamle oppstartsselskaper som blir investert i av prekvalifiserte investorer vil motta et offentlig stipend lik 100 % av investert beløp mellom 0,7 og 1,5 millioner kroner. Dette skal gjøre at investorene får en avlastning av den høye risikoen de tar i en slik fase, og selskapet får en god kapitalbase å jobbe med.

Gründerselskapene får lettere tilgang til kapital tidlig, og i tilegg kommer mange fordeler ved å ha investorer på lag så tidlig – som deres kompetanse, nettverk og det at det blir lettere å hente kapital i neste runde.

Kommentarer av

Venstre tar inn forslaget mitt i deres Stortingsvalgprogram for 2013-2017

6. september 2012

I Venstres førsteutkast til Stortingsvalgprogram for 2013-2017 er forslaget mitt vedrørende “vridning av offentlige virkemidler for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial”, som tidligere har vært behandlet i Stortinget som et Dokument8-forslag, tatt med.

Venstre er i en veldig god posisjon for å kunne være med i regjering eller støtte en regjering på borgelig side. Det gjør at det er sannsynlig at det forslaget kan bli satt ut i live.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Her kan du laste ned Ventre sitt Stortingsvalgprogram for 2013-2017.

Kommentarer av

Regjeringen bør ikke fokusere på verktøy for vekst, men verktøy for oppstart

2. mai 2012

Mange har ytret seg positivt om stortingsmeldingen ”Verktøy for vekst” som ble lagt frem sist fredag. Selv om den har flere gode momenter så bør det stilles spørsmål rundt struktur og fokus for virkemidlene. Her har jeg valgt å nevne to forhold, og å fokusere på det ene.

For det første skulle jeg ønske at det ble gjort strukturelle grep som viste et klart skille mellom de distriktspolitiske virkemidlene og de tiltakene som skal gi en satsning på de ambisiøse vekstselskapene. Sistnevnte er de selskapene som samfunnet har et ønske om at skal kunne hevde seg på den internasjonale konkurransearenaen og gi et vesentlig bidrag til sysselsetting og skatt. Et skille ville kunne føre til bedre bidrag til å skape suksess for ambisiøse vekstselskaper. Et eksempel på et slikt tiltak kan være å dele opp Innovasjon Norge slik at man får en enhet uten distriktspolitiske føringer som har virkemidler for de beste og mest ambisiøse vekstselskapene.

I det andre punktet, som dette innlegget i hovedsak vil dreie seg om, så må jeg berømme regjeringen for å gi Innovasjon Norge et mål om å skape flere gode gründere, og ikke flest mulig etableringer slik det har vært til nå. Til tross for det nye målet er jeg overbevist om at det er en markedssvikt i dagens system som har stor sammenheng med det å kunne tiltrekke seg gode gründere. Denne ser ikke ut til å møtes av regjeringens forslag. Markedssvikten har med kapitaltilgangen i de aller tidligste fasene å gjøre. Stortingsmeldingen nevner satsning på inntil 6 nye såkornsfond. Om vi ser på hvor markedsbristen er, så er såkornsfondene et tiltak som ikke vil bedre situasjonen i vesentlig grad. Fondene vil investere i en fase der markedet allerede fungerer rimelig godt, og der de fleste av de gode prospektene finner kapital. Den vesentlige svikten finner vi i de aller tidligste fasene der mange forretningsengler og såkornsfond ofte ikke går inn.

Forutsigbarhet for gründere er en nøkkel for å få skapt flere suksessfulle ambisiøse vekstselskaper i Norge. Det er liten arbeidsledighet i Norge, og de dyktigste og mest kompetente innen ulike områder sitter ofte i gode stillinger med gode betingelser. Å ta skrittet ut av slike satte rammer og inn i en utrygg fremtid er vanskelig. For å tiltrekke flere lovende gründere trenger man ikke å opprettholde muligheten for videreføring av lønnsnivå, men innføre løsninger som gjør at gründere kan leve et normalt liv i den tidligste fasen og bringe prosjektet til neste nivå. Derfor bør tiltak gjøres slik at det skapes tilstrekkelige vilkår for de som lettest kan attrahere penger hos investorer i de tidligste fasene der dette ikke er mulig i dag.

Med dagens stipendordninger må man gjennom mange søknadsrunder hvor hver runde gir mulighet til å få svært begrenset med støtte. Offentlig stipend er ”eneste” mulighet for finansiering i denne fasen slik systemet fungerer i dag. Hver søknadsrunde er en ny usikkerhetsfaktor. Starter man opp i urbane områder er det et relativt trangt nåløye som skal passeres for å få støtte. Støtten som gis er heller ikke en tilstrekkelig økonomisk basis for mange med en gründerambisjon.

Et eksempel på en mulig løsning er en vridning av offentlig finansiell støtte for vekstselskaper; fra stipendordninger til investeringer fra sterkt risikoavlastede kvalifiserte investorer. Dette gjøres for å bedre de finansielle forholdene for de beste ambisiøse vekstselskapene. Ordningen kan begrenses til selskaper i de aller tidligste fasene ved at inntil to år gamle oppstartsselskaper som blir investert i vil motta et offentlig stipend lik 100 % av investert beløp, eksempelvis mellom et intervall fra 0,7 til 1,5 millioner kroner. Dette skal gjøre at investorene får en avlastning av den høye risikoen de tar i en slik fase, og at selskapet får en god kapitalbase å jobbe med.

For at dette skal fungere trengs en bedre organisering av forretningsenglene enn det som er i deg. Regjeringens forslag om at Innovasjon Norge skal organisere nettverk av forretningsengler er derfor godt, og bør utføres basert på læring av hva som har fungert når tilsvarende har vært gjort i andre land. Vi trenger ikke se lenger enn til vår nærmeste nabo, Sverige der SVCA har vært involvert med dette.

En uformell spørreundersøkelse på InnoDesign sin gruppe på LinkedIn gir politikerne det største ansvaret for å bedre innovasjonsevnen i Norge. Jeg håper debatten som følger regjeringens forslag kan gjøre at politikerne tar et seriøst ansvar for å skape rammer som gjør at flere ambisiøse vekstselskaper lykkes med sine visjoner.

Kommentarer av

Karl-Christian Agerup sitt gode innlegg om entreprenørskap på NHD sin innpillskonferanse

9. mars 2012

Karl-Christian Agerup hadde et flott og personlig innlegg på NHD sin innspillskonferanse om gründernes behov, virkemiddelapparatet i Norge og hva som må gjøres for å øke entreprenørskap i Norge. De som interesserer seg for entreprenørskap burde lese hele dette innlegget på Karl-Christian Agerup sin blogg (link nederst). Agerup er administrerende direktør i Forskningsparken, tidligere partner i Northzone og en suksessfull gründer av Hugin.

Under har jeg gjengitt avslutningen og oppsummeringen av innlegget.

Til slutt – jeg hører til de som tror at det aller viktigste for entreprenørskap er at vi har kultur for det. At det akseptert å starte for deg selv, at det er lov å feile og at vi som samfunn må verdsette de som har styrken til å satse på egen virksomhet. Samtidig er det viktig å ha med seg den risikoen det enkelte individet tar når han eller hun starter på bar bakke. 

Virkemiddelapparatet hjelper ikke i seg selv denne personen til lykkes med sitt foretagende. Det er konkrete bidrag som øker hans eller hennes sannsynlighet for å lykkes. De to altoverskyggende viktigste faktorer for entreprenøren er:

- mennesker
- kapital

Mennesker bidrar med kompetanse, erfaring, hjelp, støtte, oppmuntring, kreativitet, lojalitet og mye annet. For entreprenøren kan dette mennesket være en medgründer, ansatt, styremedlem, investor, nabo, kunde, familie osv. Felles for dem er at de beste ressursene er NÆR gründeren og jobber tett med dem fra dag til dag.

Kapital er det det er. Penger til å komme i gang, til å utvikle, til å kjøpe råd, til å ansette, osv. Uten egen kapital, andres kapital eller opptjent kapital vil enhver gründeride dø.

 Kan vi organisere virkemiddelapparat slik at en større del av ressursene faktisk adresserer disse to faktorene? Det mener jeg er det store temaet som denne stortingsmeldingen bør adressere hvis man virkelig ønsker mer entreprenørskap.

Hvordan får vi mer av den kapitalen som flyter i virkemiddelapparatet ned til der det virker direkte: På mennesker og støtteapparat rundt entreprenøren og på kapital til å få han i gang og forbi de verste humpene i veien.

Jeg tror veien som sagt å gå for dette er forenkling og frigjøring av ressurser, ny og større landsdekkende stipendordning og konkrete tiltak for å øke egenkapital tilgangen til selskaper i tidligfase. 

Les hele innlegget på Karl-Chrisian Agerup sin egen blogg.

Har du innspill på dette? Kom gjerne med en kommentar.

Kommentarer av

To dager til frist for å søke regionale forskningsmidler – regionale forskningsfond

10. oktober 2011

Det lyses ut ca. 220 mill NOK i forskningsmidler fra de regionale forskningsfondene med frist onsdag 12. oktober kl. 13:00. Det er mange felt som omfattes i utlysningen. Eksempler på områder kan være (1) helse- og omsorgstjenester innen offentlig sektor, (2) miljøvennlig infrastruktur i transportsektoren, (3) miljøvennlig infrastruktur i vann- og avløpssektoren. De ulike fondene i de ulike regionene kan ha ulike fokusområder, og det er derfor viktig å sjekke de fondene som er relevante i forhold til lokasjon av den enkelte bedrift. Vær klar over at forskning kan omfatte mer enn hva man først kan tenke, og at forskningsmidler er offentlig stipend – gratis penger. Det er derfor verd å ta en titt.

MERK AT DET ER DÅRLIG TID PÅ Å SØKE – FRIST KOMMENDE ONSDAG!
Se http://www.regionaleforskningsfond.no for mer informasjon og opprettelse av søknad.

8 kommentarer

Finansiell forutsigbarhet vil gi flere lovende gründere

8. april 2011

Stortingssaken om vridning av offentlig finansiell støtte for vekstselskaper, som tidligere er skrevet om i denne bloggen, har gitt mange tilbakemeldinger. Et punkt som er gjennomgående hos flere av de som gir tilbakemeldinger er at de vil tørre å gå fra deres gode stillinger i etablert virksomhet, og over i en satsning på eget prosjekt, dersom ordningen i Stortingssaken gjennomføres. I denne forbindelse nevnes den finansielle forutsigbarheten i ordningen som en viktig forutsetning for å ta dette skrittet.

Innovasjon Norge

Ordningen omhandler en vridning av offentlig finansiell støtte for vekstselskaper; fra stipendordninger til investeringer fra sterkt risikoavlastede kvalifiserte investorer. Dette gjøres for å bedre de finansielle forholdene for de beste ambisiøse vekstselskapene. PS-ordningen, som den kalles, skal fungere ved at inntil to år gamle oppstartsselskaper som blir investert i vil motta et offentlig stipend lik 100 % av investert beløp mellom 0,7 og 1,5 millioner kroner. Dette skal gjøre at investorene får en avlastning av den høye risikoen de tar i en slik fase, og selskapet får en god kapitalbase å jobbe med.

Forutsigbarhet for gründere er en nøkkel for å få skapt flere suksessfulle ambisiøse vekstselskaper i Norge. Det er liten arbeidsledighet i Norge, og de dyktigste og mest kompetente innen ulike områder sitter ofte i gode stillinger med gode betingelser. Å ta skrittet ut av slike satte rammer og inn i en utrygg fremtid er vanskelig. For å tiltrekke flere lovende gründere trenger man ikke å opprettholde muligheten for videreføring av lønnsnivå, men innføre løsninger som gjør at gründere kan leve et normalt liv i den tidligste fasen og bringe prosjektet til neste nivå. Derfor bør tiltak gjøres slik at det skapes tilstrekkelige vilkår for de som lettest kan attrahere penger hos investorer.

Med dagens stipendordninger må man gjennom mange søknadsrunder hvor hver runde gir mulighet til å få svært begrenset med støtte. Offentlig stipend er ”eneste” mulighet for finansiering i denne fasen slik systemet fungerer i dag. Hver søknadsrunde er en ny usikkerhetsfaktor. Det er statsansatte personer uten egeninteresse som skal evaluere prosjektet gjennom søknaden. Starter man opp i urbane områder er det et relativt trangt nåløye som skal passeres for å få støtte. Støtten som gis er heller ikke en tilstrekkelig økonomisk basis for mange med en gründerambisjon.

PS-ordningen vil gi økt forutsigbarhet for de mest lovende gründerne da disse vil få tilsagn hos investorer i denne tidlige fasen. Tilsagnet vil skape en finansiell base som gir en økonomisk forutsigbarhet for gründerne, samt en finansiell base som varer så lenge at det vil bringe prosjektet til neste nivå. Investorene, som har en finansiell egeninteresse, vil sørge for at fremdriften i selskapet er god, og at det ikke er uansvarlig pengebruk. Ordningen vil kunne innføres uten at det vil bli vesentlig høyere offentlig virkemiddelbruk.

PS-ordningen vil gjøre at oppstart av selskaper vil bli et mer attraktivt valg for lovende potensielle gründere.Kommentarer av

Positiv behandling av innstilling i Stortinget vedrørende finansiering av ambisiøse vekstselskaper

11. mars 2011

I går kveld ble sak om vridning av offentlige hjelpemidler for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial behandlet. Innleggene og replikkvekslingen i saken var svært positiv, og mye mer positiv enn hva som kunne forventes på forhånd.

Hele behandlingen av saken kan sees i Stortingets videoarkiv. Se fra (tid) 75:40 i videostrømmen for å se gjennomgangen av saken. Se fra (tid) 100:00 i videostrømmen for å se Ola Elvestuen sitt innlegg (hvor starten av teksten er vist under).

Se bakgrunnen for saken på Stortinget sine websider her.

Votering av saken:
Det voteres over forslag nr. 2, fra Venstre. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen snarest og senest i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2011 fremme forslag om tiltak som bedrer tilgangen på risikovillig kapital i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial, bl.a. ved å erstatte dagens landsdekkende etablererstipend med en PS-ordning.»

Komiteen hadde innstilt:
Dokument 8:47 S (2010–2011) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial – vedlegges protokollen.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling og forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen snarest mulig legge frem en bred vurdering av hvordan tilgangen på risikovillig kapital for SMB-bedrifter, særlig i oppstartsfasen, kan forbedres, og at Representantforslag 47 S (2010–2011) om å erstatte dagens landsdekkende etablererstipend med en PS-ordning blir del av en slik vurdering.»
Venstre har varslet at de støtter forslaget subsidiært.

Resultat av votering:
Forslaget fra Venstre ble med 55 mot 44 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.13.55)

Resultat av votering:
Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble innstillingen bifalt med 95 mot 4 stemmer.2 kommentarer

Norge blant de ti beste landene i verden for ambisiøse vekstselskaper

28. februar 2011

I morgen slippes entreprenørskaps-indeksen ”the Global Entrepreneurship and Development Index” hvor alle de nordiske landene viser seg å gjøre det svært godt. Indeksen fokuserer på situasjonen for ambisiøst entreprenørskap i ulike land. Den tar for seg både ambisjon, aktivitet og holdninger innen feltet og gir en rangering av 71 land. I tillegg identifiserer den flaskehalser i de ulike lands ordninger.

Det finnes en rekke indekser som skal gi innsikt i hvor vennligsinnede de ulike landene er for oppstart av selskaper. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) er den mest refererte indeksen, og den lages av et konsortium av akademikere. Kritikk mot denne indeksen har vært at den ikke skiller mellom entreprenørskap med høy virkning, hva jeg kaller ambisiøse vekstselskaper, og entreprenørskap med lav virkning. Indeksen har fokusert på kvantitet istedenfor kvalitet.

Den beste måten å skape nye arbeidsplasser i et samfunn er gjennom ambisiøse vekstselskaper. Kauffman Foundation i USA har kalkulert at nesten alle nye arbeidsplasser i USA mellom 1980 og 2005 tok plass i selskaper som var mindre enn fem år gamle. Ambisiøse vekstselskaper er også de som har de beste forutsetningene til å øke produktiviteten, noe som er en forutsetning innen økonomisk vekst. Disse selskapene skaper jobber som tidligere ikke har eksistert og løser problemer som folk trodde var en naturlig del av hverdagen.

The Global Entrepreneurship and Development Index gir første plass til Danmark, annen plass til Sverige og tredje plass til USA. Norge er på åttende plass, Island er på niende plass og Finland kommer på en trettende plass. Det tyder på at de nordiske landene greier å kombinere et system for fremvekst av ambisiøse vekstselskaper med en velferdssstat. Det konkluderes med at det er en korrelasjon mellom landets utviklingsgrad og situasjonen for ambisiøst entreprenørskap.

Allerede kommer noe kritikk mot indeksen som rangerer Israel på 21. plass, til tross for svært stor suksess med mange høyteknologiske selskaper internasjonalt.

En anmeldelse av boken som kommer i tilknytning til indeksen kan leses her.1 kommentar

Vridning av hjelpemidler for oppstartsselskaper

2. februar 2011

Endelig er representantforslaget om vridning av offentlige hjelpemidler for ambisiøse vekstselskaper til behandling i Stortingets næringskomite.

Bakgrunnsdokumentet kan sees her: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-047/

Jeg ber organisasjoner, institusjoner, investorer og oppstartsselskaper om å sende innspill til komiteen i denne saken . Det vil ha stor betydning for saken at det vises støtte.

Innspill kan være en enkel støtte i saken, eller det kan utformes konstruktive innspill.

Fremdriftplan for saken er som følger:

08. februar – første utkast fra saksordfører
16. februar – tilsvar fra de enkelte fraksjonene
22. februar – siste frist for politisk innspill
24. februar – avgivelse i komiteen
10. mars – debatt i Stortingssalen

Her finner du link til sakssiden på Stortinget sin webside:
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=48561

Innspill kan sendes som felles email til saksordfører og stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve på eln@stortinget.no og Anita Sundal Skjøstad (politisk rådgiver) på asu@stortinget.no. Sett gjerne ”Innspill til sak Dokument 8:47 S (2010-2011)” i emnefeltet.

Jeg ber om at et eventuelt forslag også sendes som kopi til meg per email på bjor@bjor.org.

Det er fint om forslaget kan sendes innen en uke (8. februar). Dersom dette ikke kan møtes er innspill også velkomne helt frem til 22. februar.

Kommentarer av

Video skaper et bilde av seriøsitet og profesjonalitet

26. november 2010

Under er et eksempel fra det norske softwareselskapet XT Software på hvordan “corporate video” fra selskapet kan være med på å bygge opp et bilde av seriøsitet og profesjonalitet blandet med ambisjoner, på det forretningsmessige feltet. En god miks av forretningsmessige videoer og brukerrelaterte videoer gir høy verdi, og stor interesse.

Videoen under hadde ved første lansering 20.000 treff på seks måneder, og har nå 8.000 treff ved en andre og påfølgende lansering. Statistikk viste at internasjonale store aktører i markedet sendte videoen internt i selskapet, og det ble en positiv viral effekt blant de få aktørene som opererte i den svært snevre nisjen XT Software opererte.

Kommentarer av Neste side »